polska biblia - polish bible with audio + english version include KJV NIV ESV

polska biblia - polish bible with audio + english version include KJV NIV ESV

By li liangpu

  • App Category: Book
  • Release Date: 2015-02-10
  • Current Version: 1.8
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 53.24 MB
  • Developer: li liangpu
  • Compatibility: Android, iOS 6.0

polska biblia - polish bible with audio + english version include KJV NIV ESV App Description

POLSKIE Biblia - Polish Bible Proszę wybrać książkę z Biblii w języku polskim Stary Testament - Old Testament [1] Rodzaju [2] Wyjścia [3] Kapłańska [4] Liczb [5] Powtórzonego Prawa [6] Jozuego [7] Sędziów [8] Rut [9] 1. Samuela [10] 2. Samuela [11] 1. Królewska [12] 2. Królewska [13] 1. Kronik [14] 2. Kronik [15] Ezdrasza [16] Nehemiasza [17] Estery [18] Hioba [19] Psalmów [20] Przysłów [21] Koheleta [22] Pieśń nad pieśniami [23] Izajasza [24] Jeremiasza [25] Lamentacje Jeremiasza [26] Ezechiela [27] Daniela [28] Ozeasza [29] Joela [30] Amosa [31] Abdiasza [32] Jonasza [33] Micheasza [34] Nahuma [35] Habakuka [36] Sofoniasza [37] Aggeusza [38] Zachariasza [39] Malachiasza Nowy Testament - New Testament [40] Mateusza [41] Marka [42] Łukasza [43] Jana [44] Dzieje Apostolskie [45] Rzymian [46] 1. Koryntian [47] 2. Koryntian [48] Galatów [49] Efezjan [50] Filipian [51] Kolosan [52] 1. Tesaloniczan [53] 2. Tesaloniczan [54] 1. Tymoteusza [55] 2. Tymoteusza [56] Tytusa [57] Filemona [58] Hebrajczyków [59] Jakuba [60] 1. Piotra [61] 2. Piotra [62] 1. Jana [63] 2. Jana [64] 3. Jana [65] Judy [66] Apokalipsa This is Polish Holy Bible. The Application is OFFLINE and does not need the internet connection.

Advertisement

polska biblia - polish bible with audio + english version include KJV NIV ESV App Screenshots

keyboard_arrow_up